ตัวอย่างโค้ด :

1
2
3
4
5
6
< ?php
$array1 = array("green", "red", "blue");
$array2 = array("green", "yellow", "red");
$result = array_intersect($array1, $array2);
print_r($result);
?>

ผลลัพธ์ :

Array ( [0] => green [1] => red )

array_intersect ใช้สำหรับเลือกเอาเฉพาะค่าที่เหมือนกันใน ทุก Array ที่ส่งเป็นพารามิเตอร์เข้าไป หมายถึงว่า ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้น จะเป็นค่าที่มีอยู่ในทุกๆ Array พารามิเตอร์ จะต้องเป็นอะเรย์อย่างน้อย 2 ตัว ค่าที่คืนกลับมา จะคืนค่าเป็น Array

1
2
3
4
5
6
7
< ?php
$array1 = array(1, 2, 3);
$array2 = array(1, 2, 3,4, 5);
$array3 = array(1,4, 5);
$result = array_intersect($array1, $array2,$array3);
print_r($result);
?>

ผลลัพธ์ :

Array ( [0] => 1 )

ในกรณีที่ไม่มีค่าใดค่าหนึ่งเหมือนกัน ใน Array ทั้งหมด ฟังก์ชั่นจะคืนค่ากลับมา เป็น Array เปล่า

ตัวอย่างโค้ด :

1
2
3
4
5
6
7
<?php
$array1 = array(1, 2, 3);
$array2 = array(1, 2, 3,4, 5);
$array3 = array(7 , 9);
$result = array_intersect($array1, $array2,$array3);
print_r($result);
?>

ผลลัพธ์ :

Array ( )

ถ้าท่านส่งพารามิเตอร์เข้าไปในฟังก์ชั่น แค่ตัวเดียว จะเกิดเออเร่อ

ตัวอย่างโค้ด :

1
2
3
4
5
<?php
$array1 = array(1, 2, 3);
$result = array_intersect($array1);
print_r($result);
?>

ผลลัพธ์ :

Warning: Wrong parameter count for array_intersect()

หรือถ้าท่านส่งพารามิเตอร์ที่ไม่ใช่ array เข้าไปในฟังก์ชั่นก็จะเกิด error เช่นกัน

ตัวอย่างโค้ด :

1
2
3
4
5
6
<?php
$string1 = "ทดสอบการทำงาน" ;
$string2 = "ทดสอบการทำงาน ครั้งที่ 2" ;
$result = array_intersect($string1,$string2);
print_r($result);
?>

ผลลัพธ์ :

Warning: array_intersect() [function.array-intersect]: Argument #1 is not an array