ตัว TinyMCE จะมาพร้อมกับ skin 2 ตัว ในโหมด advanced คือ default กับ o2k7 ซึ่งถ้าตอนเรียกใช้ เราไม่ได้ระบุว่าจะให้ใช้

skin ตัวไหน TinyMCE ก็จะใช้หน้าตาแบบ default ถ้าเกิดเบื่อหน้าตาแบบ default แล้ว เราก็มาเปลี่ยนมันซะเถอะ วิธีก็ไม่มีไรมาก

แค่ตอนเราเรียกใช้ TinyMCE เราก็ระบุ skin ให้มันด้วย

<script type=”text/javascript“>
tinyMCE.init({
// General options
mode : “exact”,
elements : “textarea1” ,
theme : “advanced” ,

skin : “o2k7” ,

plugins : “safari,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,
inlinepopups,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,
fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template”
,
// Theme options
theme_advanced_buttons1 : “bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull”,
theme_advanced_buttons2 : “cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,
numlist,|,outdent,indent,blockquote,|, undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,code,|,
preview,|,forecolor,backcolor”
,
theme_advanced_buttons3 : “tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,
emotions,iespell,media,advhr,|,fullscreen”
,
theme_advanced_buttons4 : “insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,|,
cite,abbr,acronym,del,ins,attribs,|,visualchars,nonbreaking”
,
theme_advanced_toolbar_location : “top”,
theme_advanced_toolbar_align : “left”,
theme_advanced_statusbar_location : “bottom”,
theme_advanced_resizing : true
});
</script>