เวิร์ดเพรสนั้นในตอนที่เรากำลังพิมพ์บทความ มันจะ auto save บันทึกอัตโนมัติให้เรา เผื่อไว้ว่าพิมพ์ๆไปไฟมันจะดับแล้วบทความหาย มั้ง ทีนี้ตอนที่มันบันทึกอัตโนมัติมันนั้น มันไม่ได้เอาไปทับของเรคคอร์ดเดิม แต่จะเพิ่มเป้นเรคอร์ดใหม่ในฐานข้อมูลไปเรื่อยๆ และมาร์คเรคคอร์ดไว้ว่า revision ที่เท่าไร ( มันสามารถกู้บทความเป็น revision ได้นะ เผื่อเขียนผิดบันทึกผิด ไรเงี้ย)

ผมว่าถ้าในเว็บเราเขียนกันหลายๆคน มีการจัดลำดับของนักเขียนตามที่เวิร์ดเพรสออกแบบมา revision จะมีประโยชน์อย่างแรง แต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเขียนคนเดียว revision จึงไม่ค่อยเป็นประโยชน์มากนัก นอกจากทำให้หมายเลขเรคคอร์ดในฐานข้อมูลเพิ่มมากขึ้น และข้อมูลที่ไม่จำเป็นจำนวนหนึ่ง (ก็ไอ้ revision นั่นแหละ)

ฉะนั้นปิดคุณสมบัตินี้เสียดีกว่า

เวิร์ดเพรสเนี่ยนะ มันก็ทำมาดีเหลือเชื่อ คุณสมบัติของมันปริมาณมากถ้าเราไม่ต้องการใช้ เราแค่ไปสร้างตัวแปร constant ไว้ในไฟล์ wp-config.php เท่านั้น

ปิด revision เปิดไฟล์ wp-config.php ขึ้นมา ใส่คำสั่งนี้เข้าไป

/* platoosom settings*/
define ('WP_POST_REVISIONS',FALSE);

ใส่เข้าไปตรงไหนก็ได้  หรือถ้าจะเอาตามที่ผมใส่ ก็ยังงี้

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', '');
 
/** MySQL database username */
define('DB_USER', '');
 
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', '');
 
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');
 
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
 
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
 
/* Platoosom settings*/
define ('WP_POST_REVISIONS',FALSE);