คลาส FPDF นั้นสามารถออกเอ้าพุตได้หลายแบบ ไม่ว่าจะแสดงโดยไฟล์ pdf โดยตรงในเบราเซอร์ หรือแสดงไดอะลอกบ้อกให้ยูสเซอร์เลือกว่าจะเปิดหรือบันทึกเก็บไว้ในเครื่อง ในกรณีที่ไม่ได้ระบุพารามิเตอร์เลยสักตัว คือใช้คำสั่ง Output() โต้งๆ จะเป็นการแสดงไฟล์ pdf โดยตรงในเบราเซอร์

ไวยากรณ์

Output([string name, string dest])

name : กำหนดชื่อไฟล์ pdf พารามิเตอร์ตัวนี้จะถูกใช้งานก็ต่อเมื่อท่านสั่ง FPDF ให้ออกเอ้าพุตเป็นไฟล์บนเซิฟเวอร์

dest : กำหนดประเภทของเป้าหมาย

  • I: แสดงไฟล์ pdf ในเบราเซอร์เลย
  • D: แสดงไดอะลอกบ้อกให้ยูสเซอร์เลือกว่าจะเปิดหรือจะบันทึกไฟล์ pdf ลงในเครื่อง ชื่อของไฟล์จะใช้พารามิเตอร์ name
  • F: บันทึกเป็นไฟล์ไว้บนเซิฟเวอร์ (เผื่อท่านจะแนบไปกับอีเมล์ ไง)
  • S: คืนค่าเป็น String (ซึ่งท่านก็ควรจะมีตัวแปรมารับค่า)

ตัวอย่างการใช้งาน

AddPage();
 
// กำหนดฟ้อนต์ที่จะใช้  time new roman ตัวธรรมดา ขนาด 14
$pdf->SetFont('times','',14);
 
// พิมพ์ข้อความลงเอกสาร 
$pdf->Cell( 0  , 5 , iconv( 'UTF-8','cp874' , 'Print   center text' ) , 0 , 1 , 'C' );
 
$pdf->Output( 'tmp/report.pdf' , 'F' );
?>

ในตัวอย่างผมสั่งให้ FPDF สร้างไฟล์ pdf ชื่อ report.pdf ไว้ในโฟลเดอร์ tmp บนเซิฟเวอร์