ท้ายกระดาษคือส่วนที่จะถูกพิมพ์ออกมาโดยอัตโนมัติ ทุกๆครั้งที่สิ้นสุดหน้ากระดาษ เราอาจจะใช้พื้นที่ส่วนนี้พิมพ์ เลขหน้า ที่อยู่บริษัท หรือ copy right หรืออื่นๆใด ตามที่ท่านเห็นว่าอยากจะให้มันมีในทุกๆหน้าด้านล่าง

สำหรับ FPDF นั้นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดท้ายกระดาษ ก็คือคำสั่ง Footer() ซึ่งคำสั่งนี้จะถูกเรียกใช้อัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดข้อความในแต่ละหน้า

คำสั่ง Footer() นี้ไม่สามารถเรียกใช้ได้โดยตรง (เพราะว่ามันจะเรียกใช้อัตโนมัติ) และในตัว FPDF เองเขาเขียนไว้แค่คำสั่ง (เมธอด) เปล่าๆ

ถ้าท่านต้องการจะตั้งค่าท้ายกระดาษท่านจะต้องทำการ สืบทอดคลาส FPDF แล้ว Override คำสั่ง (เมธอด) Footer()

เรามาดูวิธีการ

Live Demo

<?php
require('fpdf.php');
 
//ทำการสืบทอดคลาส FPDF ให้เป็นคลาสใหม่
class PDF extends FPDF
{
	//Override คำสั่ง (เมธอด) Footer
	function Footer()	{
 
		//นับจากขอบกระดาษด้านล่างขึ้นมา 10 มม.
		$this->SetY( -10 );
 
		//กำหนดใช้ตัวอักษร Arial ตัวเอียง ขนาด 5
		$this->SetFont('Arial','I',5);
 
		//พิมพ์วัน-เวลา ตรงมุมขวาล่าง
		$this->Cell(0,10,'Time '. date('d').'/'. date('m').'/'.(  date('Y')+543 ).' '. date('H:i:s') ,0,0,'R');
 
	}
 
}
 
//เรียกใช้งาน เราจะเรียกใช้คลาสใหม่ของเราแทน
$pdf=new PDF();
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont('Arial','',12);
 
for( $i=0;$i<20;$i++ ){
 
	$pdf->Cell(0,10,'www.select2web.com/forums/ #'.$i);
	$pdf->Ln(20);
 
}
 
$pdf->Output();
?>

จากโค้ดท่านจะเห็นว่า เราไม่ได้เรียกใช้คำสั่ง $pdf->footer() เลย นั่นเป็นเพราะอย่างที่บอกข้างบนแหละครับว่า มันจะเรียกใช้ของมันเองทุกๆครั้ง เราไปทำอะไรกับมันไม่ได้ หรือจะบอกว่า เราไม่ต้องเรียกเองเลยก็ว่าได้