การใช้ inner join ภาษา sql

syntax : SELECT * FROM table1 INNER JOIN table2 ON table1.primary_key = table2.foreign_key ;

inner join เป็นการจับเอาตาราง 2 ตาราง มารวมกัน โดยยึดหลักว่า ข้อมูลจะต้องมีตรงกัน ในทั้งสองตาราง ถึงจะเอามา

ถ้าผมมี ตาราง ในฐานข้อมูล 2 ตาราง และ มีข้อมูล ดังนี้

ตาราง branch

ตาราง member

ดูคำสั่งนี้นะครับ

SELECT * FROM branch INNER JOIN member ON ( branch.branch_id = member.branch_id)


ผลลัพธ์ จะได้ข้อมูล 3 แถว

จะเห็นว่าข้อมูลที่ได้มา จะต้องมี branch_id ทั้งในตาราง ที่หนึ่ง และ ตารางที่สอง ถ้าตารางที่ 1 มี แต่ตารางที่ 2 ไม่มี ก็ไม่เอาข้อมูล แถวนั้น