การใช้ left join ภาษา sql

syntax : SELECT * FROM table1 LEFT JOIN table2 ON table1.primary_key = table2.foreign_key ;

left join เป็นการจับเอาตาราง 2 ตาราง มารวมกัน โดยยึดหลักว่า เอาข้อมูลจากตารางที่ 1 ทั้งหมด เอาข้อมูลจากตารางที่ 2 เฉพาะที่ตรงเงื่อนไข เท่านั้น

ถ้าผมมี ตาราง ในฐานข้อมูล 2 ตาราง และ มีข้อมูล ดังนี้

ตาราง branch

ตาราง member

ดูคำสั่งนี้นะครับ
SELECT * FROM branch LEFT JOIN member ON ( branch.branch_id = member.branch_id)


ผลลัพธ์ จะได้ข้อมูล 3 แถว

จะเห็นว่าข้อมูลที่ได้มา ตาราง branch เอามาหมด ถ้าในอีกตารางไม่มีที่ตรงเงื่อนไข ก็จะปล่อยว่างไว้