การใช้งาน ฟังก์ชั่น substr

ฟังก์ชั่น substr เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับตัดสตริงออกจากสตริง ตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งการใช้งานนั้นค่อนข้างหลากหลาย และอีกอย่างที่จะต้องจำก็คือ สตริงจะเริ่มนับจาก 0

ไวยากรณ์ :

string substr ( string string, int start [, int length] )

การใช้งาน

substr('abcdef', 2); //เริ่มตัดตั้งแต่ นับจากหัวเข้ามาดัชนีที่ 2 จนถึงตัวสุดท้าย // cdef
 
substr('abcdef', -2); //เริ่มตัดตั้งแต่ ตัวสุดท้าย เข้ามา 2 ตัว // ef
 
substr('abcdef', 2 , 2 ); //เริ่มตัดตั้งแต่ นับจากหัวเข้ามาดัชนีที่ 2 เป็นจำนวน 2 ตัว // cd
 
substr('abcdef', -2 , 2 ); //เริ่มตัดตั้งแต่ นับจากท้ายเข้ามา 2 ตัว เป็นจำนวน 2 ตัว // de
 
substr('abcdef', 2 , -2 ); //เริ่มตัดตั้งแต่ นับจากหัวเข้ามาดัชนีที่ 2 ตัดท้ายทิ้ง 2 ตัว // cd
 
substr('abcdef', -3 , -2 ); //เริ่มตัดตั้งแต่ นับจากท้ายเข้ามา 3 ตัว ตัดท้ายทิ้ง 2 ตัว // d