method นี้ใช้สำหรับแทนที่ string ด้วย string ที่ต้องการ อย่างเช่นเราต้องการ แทนที่ คำว่า no ด้วยคำว่า yes เป็นต้น

ไวยากรณ์

stringObject.replace(findstring,newstring)

findstring : คือคำที่เราต้องการให้ถูกแทนที่ ถ้าเราต้องการให้การค้นหามองตัวอักษร ตัวเล็กตัว-ใหญ่ เป็นตัวเดียวกัน ให้ใ่ส่อ้อปชัน i (case insensitive) เข้าไป ถ้าเราต้องการให้ค้นหาและแทนที่ทุกๆคำที่เจอ ให้ใส่อ้อปชัน g ถ้าต้องการทั้งสองอย่าง ก็ใส่ ig

newstring : คือคำที่ต้องการนำไปแทนที่

** ถ้าไม่ระบุ option i จะเป็นการค้นหาแบบให้ความสำคัญกับอักษร ตัวเล็ก-ตัวใหญ่
** ถ้าไม่ระบุ option g เมื่อแทนที่คำแรกเสร็จ จะคืนค่าและหยุดทำงานทันที

ตัวอย่างที่ 1 แทนที่ fish ตัวแรก ด้วย fox โดยคำนึงตัวอักษรเล็ก-ใหญ่ ผลลัพธ์จะได้เป็น fox is a fish

1
2
3
4
<script type=“text/javascript”>
var strMessage = “fish is a fish” ;
alert( strMessage.replace( /fish/ , “fox” ) ) ;
</script>

ตัวอย่างที่ 2 แทนที่ fish ทั้ง 2 ตัว ด้วย fox โดยคำนึงตัวอักษรเล็ก-ใหญ่ ผลลัพธ์จะได้เป็น fox is a fox

1
2
3
4
<script type=“text/javascript”>
var strMessage = “fish is a fish” ;
alert( strMessage.replace( /fish/g , “fox” ) ) ;
</script>

ตัวอย่างที่ 3 แทนที่ FISH ตัวแรก ด้วย fox โดยไม่คำนึงตัวเล็ก-ใหญ่ ผลลัพธ์จะได้เป็น fox is a FISH

1
2
3
4
<script type=“text/javascript”>
var strMessage = “FISH is a FISH” ;
alert( strMessage.replace( /fish/i , “fox” ) ) ;
</script>

ตัวอย่างที่ 4 แทนที่ FISH ทั้ง 2 ตัว ด้วย fox โดยไม่คำนึงตัวเล็ก-ใหญ่ ผลลัพธ์จะได้เป็น fox is a fox

1
2
3
4
<script type=“text/javascript”>
var strMessage = “FISH is a FISH” ;
alert( strMessage.replace( /fish/ig , “fox” ) ) ;
</script>

การค้นหาและแทนที่นั้น สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาัอังกฤษ ถ้าเป็นภาษาไทยเรื่องตัวเล็กตัวใหญ่จะไม่มีผล เพราะในภาษาไทยไม่มีตัวเล็กหรือตัวใหญ่ นั่นเอง ส่วนอ้อปชั่น g (global) นั้นยังมีผลอยู่

ข้อที่ควรสังเกตุอย่างหนึ่งก็คือ คำที่เราให้ถูกแทนที่ จะไม่มีเครื่องหมาย ” (ฟันหนู) คร่อม แต่จะใช้เครื่องหมาย / (slash) คร่อมแทน