ความต้องการของเหตุการณ์ครั้งนี้มีอยุ่ว่า  ทำระบบลงทะเบียนรับข่าวสาร และมีตัวเลือกให้เขาเลือกว่าจะรับข่าวสาร อะไร แบ่งเป็นหมวดๆ หรือจะเลือกรับมากกว่า 1 หมวด ได้

การเขียน jQuery เช็กจะเป็นดังนี้

1
2
3
4
5
if( !(jQuery("input[type='checkbox']:checked").val() ==  1) ){
 message += "กรุณาเลือกหัวข้อข้อมูลข่าวสาร ที่คุณต้องการได้รับข่าวสาร อย่างน้อย 1 ตัวเลือกn";
 alert( message );
 return false;
}

  

8
9
10
11
12
13
<label for="subscribe_calendar">ปฏิทินกิจกรรม</label>
<input name="subscribe_sugguest_serv" type="checkbox" id="subscribe_sugguest_serv" value="1" />
<label for="subscribe_sugguest_serv">แนะนำบริการ</label>
<input name="subscribe_policy" type="checkbox" id="subscribe_policy" value="1" />
<label for="subscribe_policy">นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง</label>
<input name="subscribe_law" type="checkbox" id="subscribe_law" value="1" />