Tags คือคำที่ใช้สำหรับค้นหา Tags ของภาพ ก็คือคำที่เรากำหนดให้กับภาพ ถ้าเขาค้นหาภาพด้วยคำนั้นๆ ก็ให้แสดงภาพนี้ๆ ประมาณนั้น ภาพหนึ่งๆสามารถกำหนดคำที่ใช้สำหรับค้นหาได้ไม่จำกัด โดยการคั่นแต่ละคำด้วยเครื่องหมายคอมม่า (, จุลภาคในภาษาไทย ใช้กันแต่คอมม่าจนเกือบนึกภาษาไทยไม่ออกแน่ะ )

nextgen-gallery-tags-01

ในหน้านี้จะใช้สำหรับ แก้ไข Tags , เปลี่ยนชื่อ Tags , และแก้ไข Permanent link ไปยังภาพในกลุ่ม Tags ส่วนการเพิ่ม Tags นั้นต้องกระทำผ่านเมนู Add Gallery หรือ Manage Gallery

nextgen-gallery-tags-02

ตรงช่อง Search tags ใช้สำหรับค้นหา Tags ให้ท่านป้อนคำที่ต้องการค้นหาในช่องป้อนข้อมูล แล้วกดปุ่ม Go

nextgen-gallery-tags-03

Rename Tag ใช้สำหรับแก้ไข Tags หนึ่งไปเป็นอีก Tags หนึ่ง ใช้ในกรณีที่ท่านพิมพ์ชื่อ Tags ตกหล่น,เกิน หรือไม่อยากใช้ชื่อ Tags นั้นแล้ว ก็เปลี่ยนเป็นคำอื่นเสียเลย จะได้ไม่ต้องมานั่งไล่ป้อนใส่เข้าไปในภาพใหม่

ป้อนชื่อ Tags เดิมในช่อง Tag(s) to rename: ป้อนคำใหม่ในช่อง New tag name(s): ท่านสามารถสั่งแก้ทีละหลายแท็กได้โดยการป้อนแต่ละแท็กคั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่า เสร็จแล้วกดปุ่ม Rename

nextgen-gallery-tags-04

Delete Tag ใช้สำหรับลบแท็กที่ไม่ต้องการทิ้ง

ป้อนชื่อแท็กที่ไม่ต้องการในช่อง Tag(s) to delete: ถ้าต้องการลบครั้งละหลายแท็ก ให้คั่นแต่ละแท็กด้วยเครื่องหมายคอมม่า เสร็จแล้วกดปุ่ม Delete

nextgen-gallery-tags-05

Edit Tag Slug ใช้สำหรับแก้ไข Permalinks จากชื่อหนึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่ง รายละเอียดของ Permalinks ท่านสามารถหาอ่านได้ในเว็บไซต์นี้แหละ ผมเขียนไว้แล้วทั้งความหมายและวิธีการใช้งาน

ป้อน Permalinks เดิมในช่อง Tag(s) to match: ป้อน Permalinks ใหม่ในช่อง Slug(s) to set: เสร็จแล้วกดปุ่ม Edit

nextgen-gallery-tags-06