คีย์เวิร์ด ORDER BY ใช้สำหรับจัดเรียงข้อมูลที่เราดึงออกมาจากฐานข้อมูล โดยสามารถระบุได้ว่า จะให้จัดเรียงจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย ถ้าไม่มีการระบุ ข้อมูลจะจัดเรียงจากน้อยไปหามาก

รูปแบบไวยากรณ์

SELECT column_name(s)
FROM TABLE_NAME
ORDER BY column_name(s) ASC|DESC

ตัวอย่าง

The “Persons” table:

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Tom Vingvn 23 Stavanger

ถ้าเราต้องการดึงข้อมูลทั้งจากตารางด้านบนและให้จัดเรียงตาม LastName จากน้อยไปหามาก ให้ใช้คำสั่งดังนี้

SELECT * FROM Persons
ORDER BY LastName ASC

หรือ

SELECT * FROM Persons
ORDER BY LastName

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้  LastName จะถูกเรียงจากตัวอักษร a-Z ถ้าตัวอักษรตัวแรกเหมือนกัน มันจะไปดูตัวอักษรตัวที่สองเป็นลำดับถัดไป ว่าตัวไหนน้อยกว่า

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
4 Nilsen Tom Vingvn 23 Stavanger
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes

ตัวอย่างแบบอื่นๆ

เรียง LastName มากไปหาน้อย

SELECT * FROM Persons
ORDER BY LastName DESC

จะเีรียงหลายๆฟิลด์ก็ได้

SELECT * FROM Persons
ORDER BY LastName DESC , FirstName ASC