1. เริ่มคำสั่งแรกด้วย if endif

1
2
3
4
5
< ?php
if ($i==0):
  ++$i;
endif;
?>

การทำงานก็คือ if ปกติ เพียงแต่ แทนที่จะปิดด้วย {} แต่กลับใช้ : เป็นตัวเปิด และ endif เป็นตัวปิดแทน ทำให้เห็น จุดจบของ if ได้ง่ายขึ้น

 

2. for endfor

1
2
3
4
5
<?php
for ($i=0;$i<10;$i++):
  echo $i;
endfor;
?>

ลูปที่มองจุดจบได้ง่ายขึ้น

 

3. while endwhile

1
2
3
4
5
<?php
while ($i<=10):
  ++$i;
endwhile;
?>

ลูปที่มองจุดจบได้ง่ายขึ้น

 

4. foreach endforeach

1
2
3
4
5
<?php
foreach ($_POST['arr_checkbox'] as $key=>$value):
  echo $value;
endforeach;
?>

 

5. switch endswitch

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
<?php
switch ($i):
  case 0:
    echo "i equals 0";
    break;
  case 1:
    echo "i equals 1";
    break;
  case 2:
    echo "i equals 2";
    break;
  default:
    echo "i is not equal to 0, 1 or 2";
endswitch;
?>

 

6. ternary operator

1
2
3
<?php
$i = ($i<0)?true:false;
?>

ตัวนี้จะเป็น if else ฉบับย่อ ถ้าเงื่อนไขในวงเล็บเป็นจริง จะคืนค่าหน้าเครื่องหมาย : กลับมา ถ้าเป็นเท็จ จะคืนค่าหลังเครื่องหมาย : กลับ ข่าวร่ำลือกันว่าการทำงานของมันจะเร็วกว่า if else ธรรมดา