การ ให้ PHP Export ข้อมูล ออกเป็นไฟล์ exel
1. สร้างฟังก์ชั่นสำหรับใช้งาน

function xlsBOF() {
echo pack("ssssss", 0x809, 0x8, 0x0, 0x10, 0x0, 0x0);
return;
}

function xlsEOF() {
echo pack("ss", 0x0A, 0x00);
return;
}

function xlsWriteNumber($Row, $Col, $Value) {
echo pack("sssss", 0x203, 14, $Row, $Col, 0x0);
echo pack("d", $Value);
return;
}

function xlsWriteLabel($Row, $Col, $Value ) {
$L = strlen($Value);
echo pack("ssssss", 0x204, 8 + $L, $Row, $Col, 0x0, $L);
echo $Value;
return;
}

ฟังก์ชั่น xlsBOF สำหรับประกาศจุดเริ่มต้นไฟล์
ฟังก์ชั่น xlsEOF สำหรับประกาศจุดสิ้นสุดไฟล์
ฟังก์ชั่น xlsWriteNumber เขียนข้อมูลเซลล์ที่เป็นตัวเลข
ฟังก์ชั่น xlsWriteLabel เขียนข้อมูลเซลล์ที่เป็นตัวหนังสือ

2.เขียนไฟล์ exel

// Query Database // เชื่อมต่อฐานข้อมูล
$result=mysql_db_query($dbname,"select id,prename,name,sname,grade from appdata where course='$courseid' and sec='$section'")

// Send Header // กำหนด Header ว่าเป็นไฟล์ exel
header("Pragma: public");
header("Expires: 0");
header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
header("Content-Type: application/force-download");
header("Content-Type: application/octet-stream");
header("Content-Type: application/download");;
header("Content-Disposition: attachment;filename=$courseid-$sec.xls ");
header("Content-Transfer-Encoding: binary ");

// XLS Data Cell // เริ่มสร้างไฟล์

xlsBOF();
xlsWriteLabel(1,0,"Student Register $semester/$year");
xlsWriteLabel(2,0,"COURSENO : ");
xlsWriteLabel(2,1,"$courseid");
xlsWriteLabel(3,0,"TITLE : ");
xlsWriteLabel(3,1,"$title");
xlsWriteLabel(4,0,"SETION : ");
xlsWriteLabel(4,1,"$sec");
xlsWriteLabel(6,0,"NO");
xlsWriteLabel(6,1,"ID");
xlsWriteLabel(6,2,"Gender");
xlsWriteLabel(6,3,"Name");
xlsWriteLabel(6,4,"Lastname");
$xlsRow = 7;
while(list($id,$prename,$name,$sname,$grade)=mysql_fetch_row($result)) {
++$i;
xlsWriteNumber($xlsRow,0,"$i");
xlsWriteNumber($xlsRow,1,"$id");
xlsWriteLabel($xlsRow,2,"$prename");
xlsWriteLabel($xlsRow,3,"$name");
xlsWriteLabel($xlsRow,4,"$sname");
$xlsRow++;
}
xlsEOF();
exit();