ฟังก์ชั่นของ PHP ที่ใช้สำหรับปัดเศษนั้น มีอยู่ทั้งหมด 3 ฟังก์ชั่น คือ floor() , ceil() และฟังก์ชั่น round() ที่ผมจะกล่าวในวันนี้

ฟังก์ชั่น round() นั้นเราสา่มารถกำหนดได้ว่าจะเอาผลลัพธ์เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง และการทำงานของฟังก์ชั่นนี้ ถ้าถึง 5 จะปัดขึ้น ถ้าน้อยกว่า 5 จะปัดลง

ไวยากรณ์

round( ตัวเลข [, จำนวนทศนิยม = 0] )

ถ้าเราไม่กำหนดพารามิเตอร์ตัวที่ 2 จะถือว่าเราไม่เอาทศนิยม

ตัวอย่างการใช้งาน

echo round( 1.54 );
//2
echo round( 1.216 ,2 );
//1.22
echo round( -1.555 ,2 );
//-1.56
echo round( -1.213,2 );
//-1.21

ถ้าเป็น PHP เวอร์ชั่น 5.3.0 ขึ้นไป ฟังก์ชั่นนี้จะเพิ่มพารามิเตอร์ขึ้นมาอีก 1 ตัว คือ mode เราสามารถกำหนดได้ด้วยตัวเราเองเลยว่า ถ้าถึง 5 จะให้ปัดขึ้นหรือปัดลงก็ได้

round( ตัวเลข [, จำนวนทศนิยม = 0 [, int $mode = PHP_ROUND_HALF_UP ]] )

mode จะประกอบไปด้วย

PHP_ROUND_HALF_UP : ถึง 5 ปัดขึ้น
PHP_ROUND_HALF_DOWN : ต่อให้ถึง 5 ก็ปัดลง
PHP_ROUND_HALF_EVEN : จำนวนเต็มเป็นเลขคี่และถึง 5 ปัดขึ้น
PHP_ROUND_HALF_ODD : จำนวนเต็มเป็นเลขคู่และถึง 5 ปัดขึ้น

ตัวอย่างการใช้งาน

<?php
echo round(3.4);     // 3
echo round(3.5);     // 4
echo round(3.6);     // 4
echo round(3.6, 0);   // 4
echo round(1.95583, 2); // 1.96
echo round(1241757, -3); // 1242000
echo round(5.045, 2);  // 5.05
echo round(5.055, 2);  // 5.06
?>
<?php
echo round(9.5, 0, PHP_ROUND_HALF_UP);  // 10
echo round(9.5, 0, PHP_ROUND_HALF_DOWN); // 9
echo round(9.5, 0, PHP_ROUND_HALF_EVEN); // 10
echo round(9.5, 0, PHP_ROUND_HALF_ODD); // 9
 
echo round(8.5, 0, PHP_ROUND_HALF_UP);  // 9
echo round(8.5, 0, PHP_ROUND_HALF_DOWN); // 8
echo round(8.5, 0, PHP_ROUND_HALF_EVEN); // 8
echo round(8.5, 0, PHP_ROUND_HALF_ODD); // 9
?>