ฟังก์ชั่น COUNT() ใช้สำหรับนับจำนวนแถวในตาราง.


SQL COUNT(column_name) Syntax

ฟังก์ชั่น COUNT(column_name) จะคืนค่าจำนวนแถวของฟิลด์ที่ระบุ ( จะไม่นับฟิล์ด์ที่เก็บค่า NULL ไว้ ) :

SELECT COUNT(column_name) FROM TABLE_NAME

SQL COUNT(*) Syntax

ฟังก์ชั่น COUNT(*) จะคืนค่าจำนวนแถวทั้งหมดที่มีอยู่ในตาราง :

SELECT COUNT(*) FROM TABLE_NAME

ผมเพิ่งมาทราบเอาตอนเขียนบทความนี้ให้ท่านอ่านนี่แหละ ว่าสองอย่างนี้มันต่างกัน ต่างกันตรงที่  COUNT(column_name) มันไม่นับเอาตัวที่เก็บค่า NULL เข้าไปด้วย เมื่อก่อนผมยังคิดว่ามันเหมือนกันทุกประการ


ตัวอย่างการใช้งาน COUNT(column_name)

ถ้าสมมติว่าเรามีตาราง   “Orders” :

O_Id OrderDate OrderPrice Customer
1 2008/11/12 1000 Hansen
2 2008/10/23 1600 Nilsen
3 2008/09/02 700 Hansen
4 2008/09/03 300 Hansen
5 2008/08/30 2000 Jensen
6 2008/10/04 100 Nilsen

และเราต้องการนับว่า ใบสั่งซื้อจากนาย  “Nilsen” มีกี่รายการ.

เราสามารถใช้คำสั่งดังนี้ :

SELECT COUNT(Customer) AS CustomerNilsen FROM Orders
WHERE Customer='Nilsen'

ผลลัพธ์จากคำสั่งด้านบน จะเท่ากับ 2 เพราะนาย “Nilsen” มีรายการแค่ 2 รายการ :

CustomerNilsen
2

ตัวอย่างการใช้งาน SQL COUNT(*)

ถ้าเราไม่ได้ใช้  WHERE  ประกอบในคำสั่ง :

SELECT COUNT(*) AS NumberOfOrders FROM Orders

ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นดังนี้ :

NumberOfOrders
6

ซึ่งก็คือจำนวนแถวทั้งหมด ที่มีอยู่ในตาราง .