ฟังก์ชั่น LEN() ใช้สำหรับหาความยาวของค่าที่เก็บในฟิลด์ ที่เป็นเท็ก

ไวยากรณ์ LEN()

SELECT LEN(column_name) FROM TABLE_NAME


ตัวอย่างการใช้งาน LEN()

สมมติว่าเรามีตาราง “Persons” :

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

แล้วเราอยากทราบว่าค่าที่เก็บอยู่ในคอลัมน์ “Address” แต่ละตัวมีความยาวเท่าไร

เราสามารถใช้คำสั่งดังนี้

SELECT LEN(Address) AS LengthOfAddress FROM Persons

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้

LengthOfAddress
12
9
9