ฟังก์ชั่น MID() ใช้สำหรับตัดคำในฟิลด์ออกมาเท่าที่ต้องการ

ไวยากรณ์ MID()

SELECT MID(column_name,START[,LENGTH]) FROM TABLE_NAME
Parameter คำอธิบาย
column_name บังคับ. ฟิลด์ที่ต้องการ
start บังคับ. กำหนดตำแหน่งตัวอักษรที่จะให้เริ่มตัด (อักษรตัวแรก เท่ากับ 1)
length ทางเลือก. จำนวนตัวอักษรที่ต้องการ ถ้าไม่ระบุ จะถือว่าให้ตัดตั้งแต่ตัวที่ start จนถึงตัวสุดท้าย

บังคับ คือ ต้องกำหนด ถ้าไม่กำหนดจะ error

ทางเลือก คือ จะกำหนดก็ได้ไม่กำหนดก็ได้


ตัวอย่างการใช้งาน MID()

สมมติว่าเรามีตาราง “Persons” :

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

แล้วเราต้องการดึงข้อมูลในฟิลด์ “City” ออกมาแบบย่อๆ สักแค่ 4 ตัวอักษร

เราสามารถใช้คำสั่งได้ดังนี้ :

SELECT MID(City,1,4) AS SmallCity FROM Persons

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้

SmallCity
Sand
Sand
Stav