ฟังก์ชั่น MIN() จะคืนค่าต่ำสุดในฟิลด์ที่ระบุกลับมาก หรือจะกล่าวให้ง่ายก็ได้ว่า ใช้สำหรับหาค่าต่ำสุด .

ไวยากรณ์

SELECT MIN(column_name) FROM TABLE_NAME


ตัวอย่างการใช้งาน SQL MIN()

สมมติว่าเรามีตารางตัวหนึ่งชื่อ “Orders” และมีข้อมูลดังนี้ :

O_Id OrderDate OrderPrice Customer
1 2008/11/12 1000 Hansen
2 2008/10/23 1600 Nilsen
3 2008/09/02 700 Hansen
4 2008/09/03 300 Hansen
5 2008/08/30 2000 Jensen
6 2008/10/04 100 Nilsen

และเราต้องการหาค่าที่น้อยที่สุดในคอลัมน์  “OrderPrice” ออกมา .

เราสามารถใช้คำสั่งดังนี้ :

SELECT MIN(OrderPrice) AS SmallestOrderPrice FROM Orders

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้ :

SmallestOrderPrice
100