ฟังก์ชั่น SUM() ใช้สำหรับหาผลรวมของคอลัมน์ที่เป็นตัวเลข .

ไวยากรณ์ SQL SUM()

SELECT SUM(column_name) FROM TABLE_NAME


ตัวอย่างการใช้งาน SQL SUM()

สมมติว่าเรามีตาราง “Orders” ข้อมูลภายในประมาณนี้:

O_Id OrderDate OrderPrice Customer
1 2008/11/12 1000 Hansen
2 2008/10/23 1600 Nilsen
3 2008/09/02 700 Hansen
4 2008/09/03 300 Hansen
5 2008/08/30 2000 Jensen
6 2008/10/04 100 Nilsen

แล้วเราต้องการหาผลรวมของคอลัมน์ “OrderPrice” .

เราสามารถใช้คำสั่งได้ดังนี้ :

SELECT SUM(OrderPrice) AS OrderTotal FROM Orders

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้ :

OrderTotal
5700