ฟังก์ชั่น UCASE() ใช้สำหรับแปลงค่าในฟิลด์ให้เป็นตัวใหญ่ทั้งหมด (ทั้งคำนะไม่ใช่ ทั้งตาราง)

ไวยากรณ์ UCASE()

SELECT UCASE(column_name) FROM TABLE_NAME

ตัวอย่างการใช้งาน UCASE()

สมมติว่าเรามีตาราง  “Persons” :

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

แล้วเราต้องการเลือกข้อมูลจากคอลัมน์  “LastName” กับ  “FirstName” และแปลงค่าที่ได้จากคอลัมน์  “LastName” ให้เป็นอักษรตัวใหญ่ .

เราจะใช้คำสั่งดังนี้ :

SELECT UCASE(LastName) AS LastName,FirstName FROM Persons

ผลลัพธ์จะเป็นดังนี้ :

LastName FirstName
HANSEN Ola
SVENDSON Tove
PETTERSEN Kari