ฟังก์ชั่น ROUND() ใช้สำหรับปัดเศษทศนิยมของตัวเลข โดยยึดกฎว่า ถ้าต่ำกว่า 5 ปัดลง ถ้า 5 ขึ้นไปปัดขึ้น เช่น 10.4757 แล้วเราบอกว่า ต้องการตัวเลขทศนิยม 2 ตำแหน่งพอ จะได้ค่า 10.48 ถ้าบอกว่าเอาเฉพาะเลขตัวกลมเท่านั้น ไม่เอาทศนิยม จะได้ 10 เพราะทศนิยมตำแหน่งที่ 1 เท่ากับ 4 ปัดทิ้งสถานเดียว

ไวยากรณ์ ROUND()

SELECT ROUND(column_name,decimals) FROM TABLE_NAME
Parameterคำอธิบาย
column_nameบังคับ. ฟิลด์ที่ต้องการ
decimalsบังคับ. ระบุจำนวนตำแหน่งทศนิยมของผลลัพธ์ที่ต้องการ


ตัวอย่างการใช้งาน ROUND()

สมมติว่าเรามีตาราง “Products” :

Prod_IdProductNameUnitUnitPrice
1Jarlsberg1000 g10.45
2Mascarpone1000 g32.56
3Gorgonzola1000 g15.67

และเราต้องการดึงค่าที่อยู่ในฟิลด์ “UnitPrice” โดยไม่ต้องการทศนิยม ปัดให้เป็นเลขตัวกลมซะ

เราสามารถใช้คำสั่งได้ดังนี้

SELECT ProductName, ROUND(UnitPrice,0) AS UnitPrice FROM Products

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้

ProductNameUnitPrice
Jarlsberg10
Mascarpone33
Gorgonzola16