Post archive

Tag: Active Desktop Calendar

  • General

    Active Desktop Calendar v7.87

    ใกล้ปีใหม่กันแล้ว เด็กก็มองว่าเราโตขึ้นอีกหนึ่งปี (ใกล้มีขนแล้ว ไชโย) คนที่ผ่านกาลเวลามาสักระยะหนึ่งแล้วก็มองว่า ตายอหิวาต์การมีชีวิตบนโลกนี้สั้นลงไปอีกปี ก็แล้วแต่มุมมองละครับ ปีใหม่ทีสิ่งที่เห็นว่าจะต้องเปลี่ยนนอกจากนิสัยเสียๆแล้วก็คือ ปฎิทิน ปฏิทินจะเป็นตัวคอยย้ำเตือนเราอยู่เสมอว่าเราแก่ขึ้นหรือหนุ่มขึ้น

    READ MORE