Post archive

Tag: @font-face

  • CSS General Other

    @font-face ใช้ฟ้อนท์บนเว็บไซต์ตามใจเธอ

    การใช้ฟ้อนท์บนเว็บไซต์นอกเหนือจากการใช้ cufon แล้ว เรายังสามารถใช้วิธีอื่นอีกด้วย วันนี้ขอเสนอการใช้ฟ้อนท์บนเว็บไซต์อีกวิธีหนึ่ง ซึ่ง support ทุกบราวเซอร์ เร็วกว่า และง่ายกว่าเย้อะ

    READ MORE