ช่วงนี้ผมกำลังโมดิฟายตัว tinyMCE เพิ่มการทำงานใหม่ๆเข้าไปในมัน เพราะบางอย่างที่ต้องการมันก็ไม่มีมาให้ บางอย่างที่มันมีมาให้ กลับไม่ชอบ แล้วตัว tinyMCE นี่ก็ดีใจหาย อนุญาติให้เพิ่มคำสั่งที่เขียนขึ้นเองเข้าไปในตัวมันได้

preview ที่ tinyMCE ให้มาผมไม่ค่อยชอบเพราะมันขึ้นมาเป็นหน้าต่างเล็กๆ ไม่พอกับการแสดงผลที่ผมต้องการ ผมก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนเสียใหม่ โดยเอาปุ่ม preview เดิมออก แล้วเอาปุ่มของตัวเองเข้าไป เขียนคำสั่งกำกับเสียใหม่

หน้าตาประมาณนี้
tinymce-add-new-button-01

ส่วนโค้ดประมาณนี้

<script type="text/javascript">
tinyMCE.init({
    // General options
    mode : "exact",
    elements : "blogentry_body,blogentry_body_en",
    theme : "advanced",
    plugins : "autolink,lists,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,inlinepopups,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template,wordcount,advlist,autosave",
 
    // Theme options
    theme_advanced_buttons1 : "save,newdocument,|,bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,styleselect,formatselect,fontselect,fontsizeselect,|,help,code,custom_previewbutton",
    theme_advanced_buttons2 : "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,image,sunandskyrelatedalbum,|,forecolor,backcolor",
    theme_advanced_buttons3 : "tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,iespell,media,|,print,fullscreen",
    theme_advanced_buttons4 : "",
    theme_advanced_toolbar_location : "top",
    theme_advanced_toolbar_align : "left",
    theme_advanced_statusbar_location : "bottom",
    theme_advanced_resizing : true,
    file_browser_callback : "ajaxfilemanager",
    save_onsavecallback : "ajaxSave",
 
    // Change tinyMCE body Class
    body_class : "entry",
 
    // Content CSS
    content_css : "./_mockup/css/main.css",
 
    // Style Lists
    theme_advanced_styles : "thumbnail-left=thumbnail-left;thumbnail-center=thumbnail-center;thumbnail-right=thumbnail-right;video-left=video-left;video-right=video-right;video-center=video-center",
 
    // Drop lists for link/image/media/template dialogs
    template_external_list_url : "lists/template_list.js",
    external_link_list_url : "lists/link_list.js",
    external_image_list_url : "lists/image_list.js",
    media_external_list_url : "lists/media_list.js",
 
    setup : function(ed) {
      // New Preview Button
      ed.addButton('custom_previewbutton', {
        title : 'Preview Content',
        image : 'imgs/btn/custom_previewbutton.png',
        onclick : function() {
          // Add you own code to execute something on click
          window.open("./include/tiny_mce/plugins/preview/preview-subnetwork-news.html","preview");               
        }
      });
      // Add sunandskyrelatedalbum
      ed.addButton('sunandskyrelatedalbum', {
        title : 'Related Album',
        image : 'imgs/btn/sunandskyrelatedalbum.png',
        onclick : function() {
          tinyMCE.activeEditor.windowManager.open({
            url: "./include/tiny_mce/plugins/sunandskyrelatedalbum/sunandskyrelatedalbum.php",
            width: 499,
            height: 408,
            inline : "no",
            close_previous : "no"
          }); 
        }
      });
    }
});
 
function ajaxfilemanager(field_name, url, type, win) {
    var ajaxfilemanagerurl = "./include/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/ajaxfilemanager.php";
    var view = 'detail';
    switch (type) {
        case "image":
        view = 'thumbnail';
            break;
        case "media":
            break;
        case "flash": 
            break;
        case "file":
            break;
        default:
            return false;
    }
    tinyMCE.activeEditor.windowManager.open({
      url: "./include/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/ajaxfilemanager.php?view=" + view,
      width: 782,
      height: 440,
      inline : "yes",
      close_previous : "no"
    },{
      window : win,
      input : field_name
    });     
}
 
function ajaxSave(){
  jQuery("body").css("cursor", "progress");
  jQuery(".button-action").css("cursor", "progress");
 var msg = ""; 
 var request = new Request.JSON({
  url: "user_blog_entry-mc.php",
  method: "post",
  data: jQuery("#blogform").serialize(),
  onSuccess: function(resp) {
    if(resp.result){
      jQuery("#blogentry_id").val(resp.blogentry_id);
      msg += "Save completed.";
      alert(msg);
    }else{
      msg += "Save failed. Please try again.";
      alert(msg);
    }
    jQuery("body").removeAttr("style");
    jQuery(".button-action").removeAttr("style");
  }
 }).send();  
 return false;
}  
</script>

โค้ดที่ใช้สำหรับเพิ่มปุ่มเข้าไปใหม่คือตรงนี้ ผมเพิ่มเข้าไป 2 ปุ่ม

 
    setup : function(ed) {
      // New Preview Button
      ed.addButton('custom_previewbutton', {
        title : 'Preview Content',
        image : 'imgs/btn/custom_previewbutton.png',
        onclick : function() {
          // Add you own code to execute something on click
          window.open("./include/tiny_mce/plugins/preview/preview-subnetwork-news.html","preview");               
        }
      });
      // Add sunandskyrelatedalbum
      ed.addButton('sunandskyrelatedalbum', {
        title : 'Related Album',
        image : 'imgs/btn/sunandskyrelatedalbum.png',
        onclick : function() {
          tinyMCE.activeEditor.windowManager.open({
            url: "./include/tiny_mce/plugins/sunandskyrelatedalbum/sunandskyrelatedalbum.php",
            width: 499,
            height: 408,
            inline : "no",
            close_previous : "no"
          }); 
        }
      });
    }

ลองดูให้เข้าใจแล้วนำเอาไปประยุกต์ใช้กันนะ