Post archive

Tag: recycle bin

  • Computer

    ซ่อนถังขยะบนเดสก์ทอป

    ในเมื่อไม่ชอบให้ถังขยะมีขยะอยู่ข้างใน ในเมื่อจะลบไฟล์แบบไม่ลงถังขยะก็ไม่ค่อยพอใจ ก็เอางี้ละกัน เตะโด่งถังขยะให้ออกไปจากเดสก์ทอปซะ จะได้ไม่รกหูรกตา

    READ MORE