ฟังก์ชั่น ROUND() ใช้สำหรับปัดเศษทศนิยมของตัวเลข โดยยึดกฎว่า ถ้าต่ำกว่า 5 ปัดลง ถ้า 5 ขึ้นไปปัดขึ้น เช่น 10.4757 แล้วเราบอกว่า ต้องการตัวเลขทศนิยม 2 ตำแหน่งพอ จะได้ค่า 10.48 ถ้าบอกว่าเอาเฉพาะเลขตัวกลมเท่านั้น ไม่เอาทศนิยม จะได้ 10 เพราะทศนิยมตำแหน่งที่ 1 เท่ากับ 4 ปัดทิ้งสถานเดียว

ไวยากรณ์ ROUND()

SELECT ROUND(column_name,decimals) FROM TABLE_NAME
Parameter คำอธิบาย
column_name บังคับ. ฟิลด์ที่ต้องการ
decimals บังคับ. ระบุจำนวนตำแหน่งทศนิยมของผลลัพธ์ที่ต้องการ


ตัวอย่างการใช้งาน ROUND()

สมมติว่าเรามีตาราง “Products” :

Prod_Id ProductName Unit UnitPrice
1 Jarlsberg 1000 g 10.45
2 Mascarpone 1000 g 32.56
3 Gorgonzola 1000 g 15.67

และเราต้องการดึงค่าที่อยู่ในฟิลด์ “UnitPrice” โดยไม่ต้องการทศนิยม ปัดให้เป็นเลขตัวกลมซะ

เราสามารถใช้คำสั่งได้ดังนี้

SELECT ProductName, ROUND(UnitPrice,0) AS UnitPrice FROM Products

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้

ProductName UnitPrice
Jarlsberg 10
Mascarpone 33
Gorgonzola 16