Post archive

Tag: SQL

 • SQL

  SQL ORDER BY Keyword

  คำสั่ง ORDER BY เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับจัดเรียงข้อมูลที่ดึงออกจากฐานข้อมูล การจัดเรียงสามารถทำได้ทั้งจากน้อยไปหามาก และจากมากไปหาน้อย โดยค่าดีฟอลต์อยู่ที่เรียงจากน้อยไปหามาก ได้ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ

  READ MORE
 • MySQL SQL

  SQL order by ให้ถูกใจเจ้านาย

  คำสั่งที่ใช้สำหรับดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูล พร้อมทั้งจัดเรียงมันออกมาด้วยนั้น เขาใช้คำสั่ง order by ข้อมูลที่ถูกจัดเรียงนั้น สามารถกำหนดให้เรียงมากไปหาน้อย หรือน้อยไปหามากก็ได้ ถ้าเป็นตัวอักษรน้อยไปหามาก มันก็จะเรียงจาก a-z ถ้าเป็นตัวเลข ก็จะเรียงจาก 0 ขึ้นไปเรื่อยๆ

  ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่า ถ้าเราต้องการ ให้ bangkok มันขึ้นก่อน แล้วค่อยเป็น Sandnes แล้วจึงเป็น Indo

  READ MORE
 • MySQL SQL

  mySQL กับค่า NULL

  ผมสร้างตาราง administrator มาตัวหนึ่ง มีฟิลด์หนึ่ง ชื่อ active ผมให้เก็บค่า 1 (active) กับค่า null (non-active)  ปกติแล้วผมสนใจแต่คนที่ active อยู่เท่านั้น ปัญหาเลยไม่เจอ มาเมื่อไม่กี่วันนี้เอง อยากรู้รายชื่อของคนที่ non-active อยู่ ผมใช้คำสั่งนี้เลย

  READ MORE
 • SQL

  SQL NOW() Function

  ฟังก์ชั่น NOW() จะคืนค่ากลับมาเป็นวันและเวลาปัจจุบัน ไวยากรณ์ NOW() SELECT NOW() FROM TABLE_NAMESELECT NOW() FROM table_name

  READ MORE
 • SQL

  SQL ROUND() Function

  ฟังก์ชั่น ROUND() ใช้สำหรับปัดเศษทศนิยมของตัวเลข โดยยึดกฎว่า ถ้าต่ำกว่า 5 ปัดลง ถ้า 5 ขึ้นไปปัดขึ้น เช่น 10.4757 แล้วเราบอกว่า ต้องการตัวเลขทศนิยม 2 ตำแหน่งพอ จะได้ค่า 10.48 ถ้าบอกว่าเอาเฉพาะเลขตัวกลมเท่านั้น ไม่เอาทศนิยม จะได้ 10 เพราะทศนิยมตำแหน่งที่ 1 เท่ากับ 4 ปัดทิ้งสถานเดียว ไวยากรณ์ ROUND() SELECT ROUND(column_name,decimals) FROM TABLE_NAMESELECT ROUND(column_name,decimals) FROM table_name Parameter คำอธิบาย column_name บังคับ. ฟิลด์ที่ต้องการ decimals บังคับ. ระบุจำนวนตำแหน่งทศนิยมของผลลัพธ์ที่ต้องการ

  READ MORE
 • SQL

  SQL LEN() Function

  ฟังก์ชั่น LEN() ใช้สำหรับหาความยาวของค่าที่เก็บในฟิลด์ ที่เป็นเท็ก ไวยากรณ์ LEN() SELECT LEN(column_name) FROM TABLE_NAMESELECT LEN(column_name) FROM table_name

  READ MORE
 • SQL

  SQL MID() Function

  ฟังก์ชั่น MID() ใช้สำหรับตัดคำในฟิลด์ออกมาเท่าที่ต้องการ ไวยากรณ์ MID() SELECT MID(column_name,START[,LENGTH]) FROM TABLE_NAMESELECT MID(column_name,start[,length]) FROM table_name Parameter คำอธิบาย column_name บังคับ. ฟิลด์ที่ต้องการ start บังคับ. กำหนดตำแหน่งตัวอักษรที่จะให้เริ่มตัด (อักษรตัวแรก เท่ากับ 1) length ทางเลือก. จำนวนตัวอักษรที่ต้องการ ถ้าไม่ระบุ จะถือว่าให้ตัดตั้งแต่ตัวที่ start จนถึงตัวสุดท้าย บังคับ คือ ต้องกำหนด ถ้าไม่กำหนดจะ error ทางเลือก คือ จะกำหนดก็ได้ไม่กำหนดก็ได้

  READ MORE
 • SQL

  SQL LCASE() Function

  ฟังก์ชั่น LCASE() ใช้สำหรับแปลงค่าในฟิลด์ให้เป็นตัวเล็กทั้งหมด ไวยากรณ์ LCASE() SELECT LCASE(column_name) FROM TABLE_NAMESELECT LCASE(column_name) FROM table_name

  READ MORE
 • SQL

  SQL UCASE() Function

  ฟังก์ชั่น UCASE() ใช้สำหรับแปลงค่าในฟิลด์ให้เป็นตัวใหญ่ทั้งหมด (ทั้งคำนะไม่ใช่ ทั้งตาราง) ไวยากรณ์ UCASE() SELECT UCASE(column_name) FROM TABLE_NAMESELECT UCASE(column_name) FROM table_name

  READ MORE
 • SQL

  SQL SUM() Function

  ฟังก์ชั่น SUM() ใช้สำหรับหาผลรวมของคอลัมน์ที่เป็นตัวเลข . ไวยากรณ์ SQL SUM() SELECT SUM(column_name) FROM TABLE_NAMESELECT SUM(column_name) FROM table_name

  READ MORE