ฟังก์ชั่น NOW() จะคืนค่ากลับมาเป็นวันและเวลาปัจจุบัน

ไวยากรณ์ NOW()

SELECT NOW() FROM TABLE_NAME


ตัวอย่างการใช้งาน NOW()

สมมติว่าเรามีตาราง “Products”

Prod_Id ProductName Unit UnitPrice
1 Jarlsberg 1000 g 10.45
2 Mascarpone 1000 g 32.56
3 Gorgonzola 1000 g 15.67

แล้วเราต้องการแสดงรายงานราคาสินค้า ณ เวลาปัจจุบันว่าแต่ละรายการตอนนี้ขายราคาเท่าไร

เราสามารถใช้คำสั่งได้ดังนี้

SELECT ProductName, UnitPrice, Now() AS PerDate FROM Products

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้

ProductName UnitPrice PerDate
Jarlsberg 10.45 10/7/2008 11:25:02 AM
Mascarpone 32.56 10/7/2008 11:25:02 AM
Gorgonzola 15.67 10/7/2008 11:25:02 AM