ฟังก์ชั่น LCASE() ใช้สำหรับแปลงค่าในฟิลด์ให้เป็นตัวเล็กทั้งหมด

ไวยากรณ์ LCASE()

SELECT LCASE(column_name) FROM TABLE_NAME


ตัวอย่างการใช้งาน LCASE()

สมมติว่าเรามีตาราง  “Persons” :

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

แล้วเราต้องการดึงข้อมูลเอาเฉพาะฟิลด์  “LastName” กับ “FirstName” โดยกำหนดให้ฟิลด์  “LastName” ออกมาเป็นตัวเล็กทั้งหมด

เราสามารถใช้คำสั่งดังนี้

SELECT LCASE(LastName) AS LastName,FirstName FROM Persons

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้

LastName FirstName
hansen Ola
svendson Tove
pettersen Kari