Post archive

Tag: slow

  • Wordpress

    wp-optimize เร่งสปีดให้เวิร์ดเพรส

    wp-optimize เป็นปลักอินที่ใช้สำหรับจูนฐานข้อมูลให้เร็วขึ้น โดยมันจะทำการลบเร็คคอร์ดที่ไม่จำเป็นในฐานข้อมูลทิ้ง และ optimize ฐานข้อมูล

    READ MORE