Post archive

Tag: Version Control

  • PHP

    trunk, branch, tag คืออะไร

    เวลาที่เราใช้พวก Version Control ไม่ว่าจะเป็นตระกูล SVN หรือ Git ก็ตาม เลี่ยงไม่พ้นที่จะเจอคำสามคำนี้ trunk, branch, tag สามคำนี้เราจะต้องเข้าใจในระดับหลักการให้ดีก่อน ถึงจะสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    READ MORE