nemo´s family

MeasureIt คือปลักอินของไฟฟ้อก สำหรับเป็นไม้บรรทัดวัดขนาดสิ่งต่างๆบนหน้าเว็บ หรือจะวัดระยะห่าง ความกว้าง ก็ได้ วัดไม่ได้อย่างเดียวคือไว้วัดใจ

ดาวน์โหลด

หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้ไม้บรรทัดไว้ประดับบารมี ตรง status bar  คลิกไปบนไอค่อนไม้บรรทัดทีนึง ทีนี้อยากวัดอันใด ก็แค่แดรกเมาส์ไปบนหน้าเว็บ ท่านจะทราบขนาดทุกอย่าง
measureit-1

โดยปกติแล้วแล้วจะไว้ใช้วัดขนาดของ DIV , ภาพ เพื่อจะได้ เขียน CSS ทำกรอบทำขอบให้สวยงาม