Post archive

Tag: expire

  • Wordpress

    Post Expirator ปลักอินสำหรับกำหนดอายุของบทความ

    Post Expirator เป็นปลักอินที่ใช้สำหรับกำหนดวันหมดอายุของโพสต์หรือเพจในเวิร์ดเพรส โดยท่านสามารถกำหนดได้ว่า เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ จะให้ทำบทความเป็น draft หรือ ลบทิ้งไปเลย ก็ได้

    READ MORE