Post archive

Tag: Google Google

  • PHP

    Google Translate บริการแปลเว็บไซต์ออนไลน์

    Google Translate เป็นบริการแปลเว็บไซต์หรือข้อความออนไลน์ สามารถแปลอังกฤษเป็นไทย หรือไทยเป็นอังกฤษ และอีกหลายภาษาที่บริการนี้ support สำหรับการแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย อยู่ในเกณฑ์ที่อ่านแล้วรู้เรื่อง   ช่องว่างระหว่างภาษาลดลงไปแล้วอีกนิดนึง  ในอนาคตผมเชื่อว่า บริการนี้จะแปลภาษาได้สละสลวย และถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์  เพราะเนื่องจากว่า Google อนุญาติให้เราแปลประโยคส่งไปให้ทาง Google ซึ่งนั่นจะทำให้โปรแกรมเลือกประโยคที่สละสลวยมาแปลให้ผู้อ่าน นอกจากจะแปลเป็นคำๆ ซึ่งจะทำให้การแปลตรงบ้างไม่ตรงบ้าง   เอาละครับว่ากล่าวกันมาก็เป็นเวลานาน เรามาดูกันดีกว่าว่าบริการนี้ใช้ยังไง และให้ผลลัพธ์ยังไง

    READ MORE