Post archive

Tag: Sandnes Indo

  • MySQL SQL

    SQL order by ให้ถูกใจเจ้านาย

    คำสั่งที่ใช้สำหรับดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูล พร้อมทั้งจัดเรียงมันออกมาด้วยนั้น เขาใช้คำสั่ง order by ข้อมูลที่ถูกจัดเรียงนั้น สามารถกำหนดให้เรียงมากไปหาน้อย หรือน้อยไปหามากก็ได้ ถ้าเป็นตัวอักษรน้อยไปหามาก มันก็จะเรียงจาก a-z ถ้าเป็นตัวเลข ก็จะเรียงจาก 0 ขึ้นไปเรื่อยๆ

    ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่า ถ้าเราต้องการ ให้ bangkok มันขึ้นก่อน แล้วค่อยเป็น Sandnes แล้วจึงเป็น Indo

    READ MORE