สุ่มตัวอักษร 10 ตัว เพื่อทำ verify code

แนวคิด
1.สร้างชุดตัวอักษรตั้งแต่ a-z
2.สร้างชุดตัวอักษรตั้งแต่ A-Z
3.สร้างชุดตัวอักษรตั้งแต่ 0-9
4.เอาชุดตัวอักษรทั้ง 3 มารวมกัน
5.ทำการสับเปลี่ยนตำแหน่งตัวอักษร
6.ตัดเอามาแค่ 10 ตัวอักษร

โค้ด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
 
<?php
 
//1.สร้างชุดตัวอักษรตั้งแต่ a-z
 
$arr_a_z = range( "a" , "z" ) ;
 
//2.สร้างชุดตัวอักษรตั้งแต่ A-Z
 
$arr_A_Z = range( "A" , "Z" ) ;
 
//3.สร้างชุดตัวอักษรตั้งแต่ 0-9
 
$arr_0_9 = range( 0 , 9 ) ;
 
//4.เอาชุดตัวอักษรทั้ง 3 มารวมกัน
 
$arr_a_9 = array_merge( $arr_a_z , $arr_A_Z , $arr_0_9 ) ;
 
$str_a_9 = implode( $arr_a_9 ) ;
 
//5.ทำการสับเปลี่ยนตำแหน่งตัวอักษร
 
$str_a_9 = str_shuffle( $str_a_9 ) ; 
 
//6.ตัดเอามาแค่ 10 ตัวอักษร
 
$verify_code = substr( $str_a_9 , 0 , 10 ) ;
 
echo $verify_code ;
 
?>