ครั้งที่แล้วแสดงการ อัปโหลดภาพเก็บในฐานข้อมูล ครั้งนี้จะแนะนำการนำภาพขึ้นมาแสดงบนหน้าเว็บ  การนำภาพมาแสดงก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มากไปกว่า เอาชื่อภาพจากฐานข้อมูล มาต่อให้ชี้ไปยังโฟลเดอร์ที่เราอัปโหลดภาพจริง เก็บไว้

ผมขอเพิ่มเติมว่า ให้สังเกตโค้ดตรงกำหนด ว่าจะให้ตารางแสดงกี่คอลัมน์ นะครับ เห็นถามกันในหลายๆเว็บบอร์ด จะเห็นว่าเราควบคุมได้ด้วยโค้ดแค่ 2 บรรทัด

ดูโค้ดนะครับ

 

<?php 
// ส่วนกำหนดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล 
$hostname_connection = "localhost"; 
$database_connection = "db_test"; 
$username_connection = "root"; 
$password_connection = ""; 
$connection = mysql_pconnect($hostname_connection, $username_connection, $password_connection)
															or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR); 
 
mysql_query( "SET NAMES UTF8" ) ; 
 
// ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ไม่มีโค้ดการแบ่งหน้านะจ๊ะ ไปเพิ่มเติมเอง
 
mysql_select_db($database_connection, $connection); 
 
$query_rs_image = "SELECT * FROM tbl_image ORDER BY image_id ASC"; 
$rs_image = mysql_query($query_rs_image, $connection) or die(mysql_error()); 
$row_rs_image = mysql_fetch_assoc($rs_image); 
$totalRows_rs_image = mysql_num_rows($rs_image); 
?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>upload image with php II</title>
</head>
<body>
<table>
 <?php if ($totalRows_rs_image > 0) { 
 // แสดงผลถ้ามีข้อมูลในฐานข้อมูล 
 ?>
  <tr>
   <?php do { ?>
    <?php 
    // รูปภาพให้เอาค่าจากฐานข้อมูลมาต่อ ให้ชี้ไปยังภาพที่อัปโหลดมา
    ?>
    <td><?php echo '<img src="upload_images/{$row_rs_image['image_name']}" />';?></td>
    <?php 
    // กำหนดว่า จะให้ตาราง แสดงกี่คอลัมน์ ง่ายๆ ด้วยคำสั่งแค่ 2 บรรทัด 
    $iLoop++ ; 
 
    if ( $iLoop % 3 == 0 ) {echo "</tr><tr>" ;} 
 
		} while ($row_rs_image = mysql_fetch_assoc($rs_image));
    ?>
  </tr>
  <?php } ?>
</table>
</body>
</html>