Post archive

Tag: PHP-function

  • PHP

    PHP floor() ปัดเศษลง

    เมื่อก่อนนี้ ถ้าท่านสังเกตบทความที่ผมเขียน ท่านจะเห็นว่าผมจะไม่ค่อยนิยมเขียนคำสั่งที่เป็นพื้นฐาน แต่มาเมื่อวานผมคิดคำสั่ง ของ php สำหรับปัดเศษไม่ออก จนต้องหาเอาจากเว็บเพื่อนบ้าน

    READ MORE