ช่วงนี้ต้องเขียนตัว WYSIWYG ไว้ให้น้องๆฝ่ายคอนเท้นท์อัปข่าวในเว็บไซต์ จึงมีบทความเกี่ยวกับตัว tinyMCE มาให้อ่านกันทุกบ่อย

ท่านแม็ก ลำลึงค์ (ลูกศิษย์ พร อัณฑะ) เป็นคนจัดทำ CSS งานออกแบบสุดเลิศหรูอลังการ การแสดงผลบนเว็บไซต์เฉียบคมชนิดใครได้มองเป็นเลือดซิบๆ แต่ว่าไอ้ตัวเขียนคอนเท้นท์ที่ผมสร้างขึ้นมาจาก tinyMCE นี่สิมันไม่ได้แสดงผลให้เห็นเหมือนอย่างที่ แม็ก ลำลึงค์ ได้เขียน CSS ไว้

การแสดงผลมันน่าจะออกมาอย่างนี้
tinymce-custom-css-01

แต่ในตัวอีดิเตอร์ ดันออกมาอีกอย่าง คนเขียนคอนเท้นท์ก็ลำบากแล้วละครับ ลำบากเรื่องการจัดวางต้องคอยเซฟแล้วรันดูผล ทำไง….
tinymce-custom-css-02

ตัว tinyMCE ก็ดีน่าใจหายมันมีคำสั่งให้เราระบุว่าการแสดงผลในตัวอิดีเตอร์นั้นอยากให้เอา CSS ไหนมาใช้

<script type="text/javascript">
tinyMCE.init({
    // General options
    mode : "textareas",
    theme : "advanced",
    plugins : "autolink,lists,spellchecker,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,inlinepopups,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template",
 
    // Theme options
    theme_advanced_buttons1 : "save,newdocument,|,bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,|,styleselect,formatselect,fontselect,fontsizeselect",
    theme_advanced_buttons2 : "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,help,code,|,insertdate,inserttime,preview,|,forecolor,backcolor",
    theme_advanced_buttons3 : "tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,emotions,iespell,media,advhr,|,print,|,ltr,rtl,|,fullscreen",
    theme_advanced_buttons4 : "insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,spellchecker,|,cite,abbr,acronym,del,ins,attribs,|,visualchars,nonbreaking,template,blockquote,pagebreak,|,insertfile,insertimage",
    theme_advanced_toolbar_location : "top",
    theme_advanced_toolbar_align : "left",
    theme_advanced_statusbar_location : "bottom",
    theme_advanced_resizing : true,
 
    // Custom CSS
    content_css : "css/main.css",
 
    // Drop lists for link/image/media/template dialogs
    template_external_list_url : "js/template_list.js",
    external_link_list_url : "js/link_list.js",
    external_image_list_url : "js/image_list.js",
    media_external_list_url : "js/media_list.js"
});
</script>

บรรทัดนี้ครับ ชี้ไปยังไฟล์ CSS ที่เราอยากจะใช้

// Custom CSS
content_css : "css/main.css",

หลังการแก้ไขของผล การแสดงผลในอีดิเตอร์จะออกมาหน้าตายังงี้ เหมือนกับตอนแสดงผลบนเว็บไซต์จริงๆ
tinymce-custom-css-03