การเพิ่มหัวกระดาษในเอกสาร google docs นั้นให้ไปที่

Insert > Header & page number > Header