โค้ดตัวอย่าง :

1
2
3
4
5
6
<?php
$array = array("นก","ไก่","ปลา");
$return = in_array( "ปลา" , $array );
 
//ค่าที่อยู่ในตัวแปร  $return คือ true
?>

การค้นหาว่าค่าหนึ่งๆ มีอยู่ใน Array หรือไม่ ทำได้ง่ายๆ โดยการใช้ฟังก์ชั่น in_array

in_array( ค่าที่ต้องการค้นหา , ตัวแปร Array ที่ต้องการเข้าไปค้นหา );

ฟังก์ชั่นนี้จะคืนค่ากลับมาเป็น TRUE ในกรณีเจอข้อมูล และจะคืนค่ากลับมาเป็น FALSE ในกรณีไม่เจอ ง่ายๆ