ราคาสินค้า + vat 7 % = เงินที่ต้องจ่าย

ในกรณีรู้ว่า เงินที่ต้องจ่าย เท่าไร แล้วอยากทราบ ราคาสินค้า
ให้เอา เงินที่ต้องจ่าย หาร ด้วย 1.07 จะออกมาเป็นราคาสินค้า ก่อนบวก vat