ตัว FPDF นั้นนอกจากจะสนับสนุนการเขียนข้อความธรรมดาลงในเอกสาร,สนับนุนการใส่รูปภาพ, ยังสนับสนุนการใส่ไฮเปอลิงก์ หรือลิ้งก์ เข้าไปในเอกสารได้ด้วย คำสั่งที่ใช้นั้นผมได้เขียนไวยากรณ์และรายละเอียดไว้แล้วครั้งหนึ่งที่ FPDF บทที่ 13 พิมพ์ข้อความลงไปในเอกสารด้วยคำสั่ง Cell และ FPDF บทที่ 12 พิมพ์ข้อความลงไปในเอกสารด้วยคำสั่ง write

สรุปได้ว่าถ้าท่านต้องการใส่ลิงก์เข้าไปในเอกสาร PDF ท่านสามารถใช้คำสั่งได้ 2 คำสั่ง

คำสั่ง Cell

Cell(float w [, float h [, string txt [, mixed border [, int ln [, string align [, boolean fill [, mixed link]]]]]]])

และคำสั่ง Write

Write(float h, string txt [, mixed link])

ตัวอย่างการใช้งาน

AddFont('angsana','','angsa.php');

//สร้างหน้าเอกสาร
$pdf->AddPage();

// กำหนดฟ้อนต์ที่จะใช้  อังสนา ตัวธรรมดา ขนาด 14
$pdf->SetFont('angsana','',14);

//+ พิมพ์ hyper link ด้วยคำัสั่ง Write ลงไปในเอกสาร
$pdf->Write( 5  , iconv( 'UTF-8','cp874' , 'www.select2web.com ' ) , 'http://www.select2web.com' );

//+ พิมพ์ hyper link ด้วยคำัสั่ง Cell ลงไปในเอกสาร
$pdf->Cell( 50  , 5 , iconv( 'UTF-8','cp874' , 'www.select2web.com' ) , 0 ,1,'L',false,'http://www.select2web.com');

$pdf->Output();
?>

หากท่านสงสัยว่าทำไมคำสั่ง Write พารามิเตอร์น้อย Cell พารามิเตอร์เยอะ โปรดเข้าไปอ่านรายละเอียดของแต่ละคำสั่งที่ผมเขียนไว้