หน้าตาเต็มๆของ TinyMCE จะเป็นอย่างนี้

tinyMCE.init({
 mode : "exact",
 elements : "ajaxfilemanager",
 theme : "advanced",
 plugins : "table,advhr,advimage,advlink,flash,paste,fullscreen,noneditable,contextmenu",
 theme_advanced_buttons1_add_before : "newdocument,separator",
 theme_advanced_buttons1_add : "fontselect,fontsizeselect",
 theme_advanced_buttons2_add : "separator,forecolor,backcolor,liststyle",
 theme_advanced_buttons2_add_before: "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,separator,",
 theme_advanced_buttons3_add_before : "tablecontrols,separator",
 theme_advanced_buttons3_add : "flash,advhr,separator,fullscreen",
 theme_advanced_toolbar_location : "top",
 theme_advanced_toolbar_align : "left",
 extended_valid_elements : "hr[class|width|size|noshade]",
 file_browser_callback : "ajaxfilemanager",
 paste_use_dialog : false,
 theme_advanced_resizing : true,
 theme_advanced_resize_horizontal : true,
 apply_source_formatting : true,
 force_br_newlines : true,
 force_p_newlines : false,
 relative_urls : true
});

จะเห็นว่าปุ่มเยอะแยะไปหมด ซึ่งในบางทีมันไม่ค่อยจะเหมาะเลยกับ ยูสเซ่อร์ บางคน จะใช้โหมด simple ปุ่มมันก็น้อยเสียเหลือเกิน มาปรับเอาปุ่มบางตัวที่ไม่ต้องการออกกันดีกว่า

tinyMCE.init({
 mode : "exact",
 elements : "message_detail",
 theme : "advanced",
 theme_advanced_buttons2_add_before: "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,separator," ,
 theme_advanced_toolbar_location : "top",
 theme_advanced_disable : "fontselect  ,styleselect ,formatselect ,cleanup , image ,anchor ,link ,unlink ,charmap,code ,visualaid ,help"
});

ตัวการสำคัญ อยู่ที่คำสั่ง theme_advanced_disable อยากลดปุ่มไหน ก็ใส่ๆๆ เข้าไป

ทีนี้จะรู้ได้ไงว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหน! นี่คือชื่อปุ่มทั้งหมด

tinymce-default-button

อ้างอิง: http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:Control_reference

ลองอ่านชื่อแล้วเดาเอาครับว่าน่าจะเป็นปุ่มไหน ถ้าหากไม่ทราบจริงๆ ก็แนะนำให้ทดลองไปทีละชื่อ แล้วสังเกตุว่าปุ่มไหนหายไป