อันนี้เขียนไว้เพื่อให้ตัวเองดูว่าถ้าหากต้องการ hook register_activation_hook แล้วฟังก์ชั่นที่ต้องการเรียกนั้นอยู่ในคลาส จะต้องทำยังไง

คือจริงๆมันจะเขียนฟังก์ชั่นแยกไว้นอกคลาสก็ได้ แต่ว่าเหมือนมันไม่เป็นระเบียบ เมื่อมันเกี่ยวข้องกันแล้วก็อยากให้มันไปอยู่ในคลาสเดียวกัน


register_activation_hook(__FILE__, array('aCommerce', 'activate'));
register_deactivation_hook(__FILE__, array('aCommerce', 'deactivate'));

class aCommerce{
	public static function activate()
	{
		$params = ['sandbox' => 'yes'];
		add_option('acommerce', $params);
	}
	
	public static function deactivate()
	{
		delete_option('acommerce');
	}
}

สิ่งสำคัญคือเมธอดต้องสร้างเป็น static เมธอด