คำสั่ง INSERT INTO ภาษา SQL เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับเพิ่มข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูล

รูปแบบไวยากรณ์

เราสามารถเขียนคำสั่ง INSERT INTO ได้ 2 รูปแบบ

1. ไม่มีการระบุฟิลด์ วิธีนี้ values จะต้องสัมพันธ์กับลำดับฟิลด์ในฐานข้อมูล

INSERT INTO TABLE_NAME
VALUES (value1, value2, value3,...)

2.ระบุทั้งชื่อฟิลด์และค่าที่เพิ่ม

INSERT INTO TABLE_NAME (column1, column2, column3,...)
VALUES (value1, value2, value3,...)

ตัวอย่างการใช้งาน

สมมติว่าเรามีตารางนี้  “Persons” :

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

แล้วเราก็ต้องการเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไป

เราจะใช้คำสั่งดังนี้ :

INSERT INTO Persons
VALUES (4,'Nilsen', 'Johan', 'Bakken 2', 'Stavanger')

หรือ

INSERT INTO Persons (P_Id,LastName,FirstName,Address,City)
VALUES (4,'Nilsen', 'Johan', 'Bakken 2', 'Stavanger')

หลังจากรันคำสั่ง ตาราง “Persons” ก็จะเป็นดังนี้ :

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger