ฟังก์ชั่น MAX() จะคืนค่าที่มากที่สุดในคอลัมน์ที่ระบุ ออกมา หรือจะพูดง่ายๆก็ว่า ใช้สำหรับหาค่าที่มากที่สุด นั่นเอง.

ไวยากรณ์

SELECT MAX(column_name) FROM TABLE_NAME

ตัวอย่างการใช้งาน

สมมติว่าเรามีตาราง  “Orders” :

O_Id OrderDate OrderPrice Customer
1 2008/11/12 1000 Hansen
2 2008/10/23 1600 Nilsen
3 2008/09/02 700 Hansen
4 2008/09/03 300 Hansen
5 2008/08/30 2000 Jensen
6 2008/10/04 100 Nilsen

และเราต้องการหาค่าที่มากที่สุดในคอลัมน์ “OrderPrice” .

เราสามารถใช้คำสั่งดังนี้ :

SELECT MAX(OrderPrice) AS LargestOrderPrice FROM Orders

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้ :

LargestOrderPrice
2000