ผมได้พูดถึงคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการ css ไปแล้ว 2 ครั้ง คือ

  1. jQuery กับการจัดการ CSS
  2. คำสั่ง css ของ jQuery

คราวนี้จะกล่าวถึงคำสั่งที่ใช้สำหรับตรวจสอบว่า css คลาส มีอยู่ในอีลิเม้นท์ตัวที่เราจะตรวจสอบหรือไม่

hasClass(name)

name : (string) ชื่อคลาสที่ต้องการตรวจสอบ
return : true หรือ false

คำสั่งนี้ใช้สำหรับตรวจสอบว่า คลาสที่มีชื่อตรงกับที่เราส่งไปในพารามิเตอร์ มีอยู่หรือไม่ ถ้ามี จะคืนค่ากลับมาเป็น true ถ้าไม่มีจะคืนค่ากลับมาเป็น false

ลองดูตัวอย่างนะครับ

$('p').hasClass('para') // true
$('p').hasClass('param') // false
 
<p class="para">This is paragraph</p>