ด้วย jquery เราสามารถกำหนดข้อความให้กับอิลิเม้นท์ใดๆ หรือดึงค่าออกจากอีลิเม้นท์ใดๆ ได้ง่ายๆ ด้วยคำสั่ง text คำสั่งนี้จะคืนค่ากลับมาเฉพาะเท็กเท่านั้น ดูตัวอย่างนำร่อง นิดนึง

<ul id="theList">
 <li>One</li>
 <li>Two</li>
 <li>Three</li>
 <li>Four</li>
</ul>

ถ้าเราใช้คำสั่ง

var text = $('theList').text();

สิ่งที่เก็บในตัวแปร text คือ OneTwoThreeFour เห็นมั้ยว่ามันตัดส่วนที่เป็นแท็ก html ทิ้งทั้งหมด ถ้าเราต้องการให้มันคืนค่า html กลับมาด้วย เราต้องใช้ คำสั่ง html() ของ jquery

เมื่อเราต้องการดึงเท็กออกจากอีลิเม้นท์ใดๆ ใช้คำสั่ง

text()

ใช้สำหรับดึงข้อความออกจากอีลิเม้นท์ใดๆ

ตัวอย่างการใช้งาน

Live Demo

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<title>jquery-get-text-command</title>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
 
	$('#get').click(function(){
 
		var text = $('#content').text();
 
		alert( text );
 
	});
 
})
</script>
</head>
<body>
<div id="content">นี่คือ <strong>text</strong> ของ div นี้</div>
 
   <input name="get" type="button" id="get" value="get Text" /> 
 
</body>
</html>

ท่านจะเห็นว่า ถึงแม้จะมี <strong> อยู่ด้วย แต่คำสั่งนี้มันจะเอาออก

ทีนี้ถ้าเราต้องการกำหนด text ให้กับอีลิเม้นท์ใดๆ เราก็ใช้คำสั่ง

text(content)

content : (string) เนื้อหาที่ต้องการกำหนดให้กับอีลิเม้นท์ ในกรณีที่มีเครื่องหมาย < > มันจะถูกแทนที่ด้วย &lt; &gt;

ใช้สำหรับกำหนดเนื้อหาให้กับอีลิเม้นท์ใดๆ

ตัวอย่างการใช้งาน

Live Demo

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<title>jquery-set-text-command</title>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
 
	$('#set').click(function(){
 
		var content = 'นี้คือข้อความที่ต้องการ <strong>เน้นๆ</strong>';
 
		$('#content').text( content );
 
	});
 
})
</script>
</head>
<body>
<div id="content">ข้อความเดิม</div>
 
   <input name="set" type="button" id="set" value="set Text" /> 
 
</body>
</html>

ถึงแม้ในข้อความที่ต้องการกำหนด จะมีแท็กกำหนดตัวหนาอยู่ด้วย ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะไม่เป็นตัวหนานะครับ จะออกมาเป็นคำว่า <strong> เลย